Definities:

Frisse Dingen”: een initiatief dat tot doel heeft om innovaties, die volgens Natuur & Milieu de verduurzaming kunnen  versnellen , meer bekendheid en status te geven.

Innovatie”: een vernieuwend product of dienst dat de verduurzaming in de visie van Natuur & Milieu  kan versnellen.

Innovator”: de eigenaar van de Innovatie.

“Keurmerk”: het door Natuur en Milieu verstrekte keurmerk met de naam “Frisse Dingen”

Partner”: een partner van Natuur & Milieu die gericht op zoek is naar een Innovatie om daarmee haar eigen innovatiekracht te vergroten.

Platform”: het gehele concept Frisse Dingen inclusief Platform, Website, Keurmerk e.d.

Website”: de website www.frissedingen.nl

Innovatie-event”: de verkiezing Frisse Dingen Innovation Award met de finale in oktober 2017

Doel en motivatie

1.1 Frisse Dingen gaat over innovaties die de verduurzaming kunnen versnellen. Innovaties worden hier gedefinieerd als vernieuwende producten of diensten die de verduurzaming versnellen. Hierbij is de visie van Natuur & Milieu op duurzaamheid leidend.

1.2 Natuur & Milieu heeft het Platform opgezet om innovaties die de verduurzaming kunnen versnellen meer bekendheid en status te geven en om gericht innovaties te kunnen zoeken. Natuur & Milieu is eigenaar en verantwoordelijk voor het Platform .

1.3 Alle Innovators kunnen hun product of dienst aanmelden voor het Platform. Natuur & Milieu beoordeelt of deze past binnen de verduurzamingsstrategie en in aanmerking komt voor deelname aan het Platform, inclusief plaatsing op de Website.

1.4 Partners kunnen samen met Natuur & Milieu gericht zoeken naar Innovaties en daarmee hun eigen innovatiekracht vergroten.

Algemeen

2.1 Door deelname van Innovator aan Frisse Dingen, committeert en bevestigt Innovator zich aan de inhoud van deze algemene voorwaarden. Natuur & Milieu is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde per directe ingang te wijzigen.  Als de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Natuur & Milieu de Innovators hiervan op de hoogte stellen en tevens melding worden gedaan van de inhoud van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website. Mocht Innovator zich niet met de inhoud van deze gewijzigde algemene voorwaarden verenigingen, staat het Innovator vrij om haar deelname aan het Platform per direct te staken.

2.2 Lees ons privacy- en cookiereglement

2.3 Indien Innovator  handelt in strijd met deze algemene voorwaarden kan de betreffende Innovatie verwijderd worden door Natuur & Milieu.

2.4 Innovator maakt onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico gebruik van het Platform.

2.5 Innovator’s activiteiten op het Platform dienen te allen tijde in overeenstemming te zijn met de wet of andere daaruit voortvloeiende regelingen en in overeenstemming met de doelstellingen van Natuur & Milieu. Meer in het bijzonder dient Innovator de geldende wetten en daaruit voortvloeiende regelingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen.

2.6 Innovator vrijwaart Natuur & Milieu tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten die voortvloeien uit of samenhangen met Innovator’s handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of handelen in strijd met de wet.

De werving en plaatsing van innovaties op de Website, deelname aan het innovatie-event

3.1 Op het Platform is ruimte voor iedere innovatie die voldoet aan de duurzaamheidseisen en –visie van Natuur & Milieu.

3.2 Partners met een innovatievraag kunnen samen met Natuur & Milieu actief op zoek gaan naar innovaties die passen bij hun behoefte. De gevonden innovaties worden geplaatst op het Platform. Hierbij wordt aangegeven voor welke deelvraag (van de Partner) de innovatie relevant is.

3.3 Voor de  duurzaamheidsbeoordeling en eventuele plaatsing op het Platform is Innovator  voor iedere Innovatie een financiële bijdrage aan Natuur & Milieu verschuldigd. In 2017 is deze bijdrage vastgesteld op € 0 (ex BTW).

3.4 Plaatsing op het Platform is in principe tijdelijk en geldig tot einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

3.5 Innovaties die geplaatst worden op Platform frissedingen.nl krijgen een keurmerk van Natuur & Milieu. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

3.6 Innovaties kunnen zich ook aanmelden voor het Innovatie-event. Hiervoor geldt dat Innovaties nieuwe oplossingen en/of nieuwe energieproducten of -diensten moeten zijn waarmee we de energietransitie kunnen versnellen. De Innovatie moet op het gebied zijn van duurzame mobiliteit, het uitfaseren van aardgas, de warmtetransitie, het slim benutten van duurzame en lokale opwek, of bij het uitwisselen van energie.

3.7 Om in aanmerking te komen voor plaatsing en deelname aan het Innovatie-event moet er minimaal een prototype van de Innovatie beschikbaar zijn. Daarnaast moet de Innovatie aansluiten bij de wervingsvraag van Liander en aan kunnen sluiten bij één van de thema’s die nu binnen Alliander een grote rol spelen. Deze thema’s zijn:

 • Duurzame mobiliteit
 • Duurzame opwek
 • Flexibiliteit
 • Energiebesparing
 • Intergratie
 • Uitwisseling van energie

3.8 Eerdere winnaars van het Innovatie-event zijn uitgesloten van deelname aan een volgende editie.

3.9 Het beïnvloeden van de stemmen d.m.v. duplicaatstemmen of IP-fraude is niet toegestaan. Wanneer innovators zich hier schuldig aan maken, behoudt Natuur & Milieu het recht om duplicaatstemmen te verwijderen en/of innovators uit te sluiten van deelname.

Voorwaarden Keurmerk Frisse Dingen

4.1 Het Keurmerk is een oordeel over een specifiek product of een specifieke dienst en kan dus alleen gebruikt worden in uitingen over die specifieke product of dienst; hiermee wordt het product of de dienst bedoeld die geplaatst is op de Website.

4.2  Het intellectuele eigendom van het Keurmerk, waaronder begrepen de certificeringsmethode, beeldmerk, logo etc, berust bij Natuur & Milieu. Indien Natuur & Milieu een Keurmerk verstrekt t.a.v. een Innovatie, is dit een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie aan Innovator om het Keurmerk te mogen gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • Het Keurmerk kan gebruikt worden voor bepaalde communicatie, maar niet voor marketing- en verkoopdoeleinden.
 • Het Keurmerk kan gebruikt worden op de website van de betreffende innovatie als duidelijk is dat het een specifiek product/dienst betreft.
 • Het Keurmerk kan ook gebruikt worden in presentaties aan derden als duidelijk is dat het een specifiek product/dienst betreft.
 • Het Keurmerk mag  niet gebruikt worden in reclame- of promotie-uitingen (print, radio, tv, online), tenzij hierover voorafgaand met Natuur & Milieu schriftelijk overeenstemming is bereikt.
 • Het Keurmerk is alleen geldig zolang de betreffende Innovatie is geplaatst op de Website.
 • Het Keurmerk kan en mag nooit gebruikt worden voor innovaties die niet op de Website staan vermeld.

4.3 Innovator kan geen  gebruik maken van de (merk)naam van Natuur &Milieu in communicatie uitingen.

Duurzaamheidsbeoordeling

5.1 Natuur & Milieu beoordeelt ieder aangemelde innovatie op duurzaamheid en heeft altijd het recht om aangemelde innovaties niet te plaatsen op de Website . Tegen dit oordeel van Natuur & Milieu is geen beroep mogelijk.

5.2 De beoordeling verloopt in een aantal stappen die beschreven worden op de Website.

5.3 Bij de beoordeling door Natuur & Milieu van de aangemelde innovatie  worden onder meer de volgende aspecten geanalyseerd:

 • De werking van hun innovatie.
 • Het effect van hun innovatie op het klimaat (broeikasgasemissies en energiegebruik)
 • Het effect van hun innovatie op grondstoffengebruik en hoe ze daar in hun eventuele productieproces mee om gaan.
 • Het effect van hun innovatie op het milieu (gebruik giftige stoffen, effect op biodiversiteit, ruimtegebruik)
 • De kostenbesparing die hun innovatie zou kunnen opleveren (voor gebruiker en maatschappij)
 • De uitvoerbaarheid en toepasbaarheid van hun innovatie.
 • Toegevoegde waarde voor verduurzaming, innovatieve waarde
 • De maatschappelijke impact van hun innovatie: mensenrechten, dierenwelzijn, maatschappelijke cohesie.
 • De veiligheid van hun innovatie.
 • De fase van de innovatie en de achterliggende onderneming. Er moet minimaal een prototype zijn.

Partnerships

6.1 Partners kunnen zich verbinden aan Frisse Dingen en de Website en worden dan als zodanig vermeld.

6.2 Voor de invulling van het partnership worden separate afspraken tussen Partner en Natuur & Milieu gemaakt; het gezamenlijk zoeken van innovaties die passen bij de behoefte of de vraag van de Partner,  een intern innovatie-programma, prijzen, pilots met een innovator zijn bijvoorbeeld mogelijk.

6.3 Partners worden gemeld op de Website.

Eigendomsrechten, vorderingen, schade, aansprakelijkheid

7.1 De intellectuele eigendomsrechten van de betreffende innovatie blijven bij de Innovator berusten.

7.2 Innovator verleent Natuur & Milieu toestemming om te communiceren over de door Innovator aangemelde innovatie, onder meer maar niet uitsluitend door middel van berichten op de Website.

7.3 De intellectuele eigendomsrechten op het Platform, de website, achterliggende Software, etc. berusten bij de Natuur & Milieu of haar toeleveranciers.

7.4 Innovator verklaart dat deze het volledige (intellectuele) eigendom  op de betreffende Innovatie bezit. Een afdoende bescherming van dit intellectuele eigendom, bijvoorbeeld d.m.v. een patentaanvraag, is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de Innovator.

7.5 Innovator vrijwaart Natuur & Milieu tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van de betreffende innovatie.

7.6 Natuur & Milieu sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor inbreuken op Innovator’s rechten, die hebben plaatsgevonden doorgebruikmaking van de faciliteiten die het Platform biedt.

7.7 Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn ontstaan door gebruik van het Platform of door uitlatingen die op het Platform zijn gedaan of die op andere wijze verband houden met het Platform. Voor het overige is Natuur & Milieu’s aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade ten gevolge van schuld of grove opzet.

7.8 Indien Natuur & Milieu op het Platform links naar andere websites zou hebben opgenomen, betekent dit niet dat zij instemt met de inhoud en werkwijze van betreffende sites. Natuur & Milieu wijst de verantwoordelijkheid voor deze sites hierbij uitdrukkelijk af.

Woordvoering

8.1 Natuur & Milieu is verantwoordelijk voor de woordvoering over Frisse Dingen.

8.2 Zowel Natuur & Milieu als de Innovator zelf behouden onafhankelijkheid met betrekking tot het innemen van standpunten over het onderwerp duurzaamheid en de maatschappelijke thema’s die hiermee verband houden.

8.3 Natuur & Milieu sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het Platform.

Privacy, gegevens

9.1 Ten behoeve van het Platform vraagt Natuur & Milieu om een aantal gegevens van Innovator. Natuur & Milieu behandelt Innovator’s gegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

9.2 Op de Website van het platform vermeldt Natuur & Milieu  de website en contactgegevens van Innovator, zoals die door Innovator zijn vermeld in het aanmeldformulier.

Toepasselijk recht & geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.